PROFESORI DR DUŠAN MARINKOVIĆ I DR DUŠAN RISTIĆ OBJAVILI RAD U PRESTIŽNOM MEĐUNARODNOM ČASOPISU

Istraživački rad dr Dušana Marinkovića i dr Dušana Ristića, profesora sa Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nedavno je objavljen u prestižnom međunarodnom časopisu (kategorije M22).

Članak pod nazivom “Biopolitics of othering during the COVID-19 pandemic”, objavljen je u časopisu Humanities and Social Sciences Communications. U njemu se autori bave mapiranjem diskursa o drugosti tokom pandemije virusa COVID-19. Analizom sadržaja naučnih radova u oblasti društvenih nauka objavljenih tokom pandemije, kao i situacionom analizom, autori su ispitivali prvenstveno biopolitički aspekt i biopolitičke posledice diskursa i praksi koje su se primenjivale tokom pandemije.

Posebne oblasti istraživanja kojima se bave dr Marinković i dr Ristić obuhvataju sociološke studije znanja, diskursa i ideologije.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.