Projekti

Društveni aspekti pandemije korona virusa (2020)

Između 13. i 24.04.2020. godine, grupa istraživača CSI je sprovela istraživanje o društvenim aspektima pandemije korona virusa. Prve rezultate istraživanja možete pogledati u izveštaju.


Formiranje manjinskog identiteta žena u Vojvodini

Projekat pod nazivom „Formiranje manjinskog identiteta žena u Vojvodini“ sprovešće gostujuća istraživačica u Centru, dr Karolina Lendak – Kabok pod mentorstvom profesora Žolta Lazara. Projekat ima za cilj sistematsku analizu uticaja koji doprinose formiranju etničkog manjinskog identiteta žena u Vojvodini. Istraživačica će ispitati, na koji način su devedesete godine 20. veka uticale na formiranje identiteta pripadnika/ca manjinske zajednice sa posebnim osvrtom na rodne razlike.


Društveni i kulturni potencijali romske etničke zajednice u Srbiji (2014)

Centar za Sociološka istraživanja je tokom 2014. godine sproveo projekat u kom su se istraživali kulturni i socijalni potencijali romske zajednice. Istraživanjem je sprovedeno na uzorku od 1200 ispitanika. Njegovi rezultati služili su unapređenju osnove za planiranje i projektovanje nacionalnih i lokalnih politika inkluzije Roma, ali su doprineli i preispitivanju stavova –pretežno negativnih –o socijalnom kapitalu Roma. U istraživanju su učestvovali istraživači sa tri Univerziteta a projektom je rukovodila dr Valentina Sokolovska. Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.

Rezultati projekta:

Prezentacija rezultata

Društveni i kulturni potencijal Roma u Srbiji


Društveni akteri u zaštiti graditeljskog nasleđa: Sociološka studija za potrebe izrade menadžment plana Petrovaradinske tvrđave (2015)

Centar za sociološka istraživanja bio je tokom novembra i decembra 2015. godine nosilac (pod)projekta  “Društveni akteri u zaštiti graditeljskog nasleđa: Sociološka studija za potrebe izrade menadžment plana Petrovaradinske tvrđave” – dela obimnijeg projekta „Izrada Menadžment plana Petrovaradinske tvrđave“ koji sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada uz finansijsku podršku Ministarstva za kulturu i informisanje i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.  (Pod) projektom rukovodila je  dr Ana Pajvančić – Cizelj a u njemu su učestvovali i studenti četvrte godine sociologije, kao anketari. Veliki doprinos planiranju projekta dao je pokojni profesor Ljubinko Pušić. U okviru Centra realizovane su sledeće aktivnosti:

  • Izrada instrumenta i uzorka za sociološko istraživanje socio-prostornih potreba stanovnika Novog Sada vezanih za Petrovaradinsku Tvrđavu;
  • Obuka anketara (studenata Odseka za sociologiju) koji su anketirali stanovnike Novog Sada i Podgrađa, na ukupnom uzorku od 500 ispitanika;
  • Organizacija i koordinacija terenskog istraživanja
Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.