O nama

Centar je naučnoistraživačka i stručna jedinica Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u kojoj se :

  1.  Sprovode empirijska i ostala naučna istraživanja iz sociologije i srodnih društvenih nauka.
  2. Prate i unapređuju metodološke i statističke tehnike u oblasti socioloških
    istraživanja.
  3. Realizuje obuka studenata za samostalni istraživački rad (posebno: studenata završne godine osnovnih akademskih studija, kao i studenata diplomskih – master i doktorskih studija sociologije).
  4. Vrše obuke iz sociologije, metodologije i statistike i za potrebe šire naučne i stručne javnosti.
  5. Ostvaruje domaća i međunarodna saradnja sa odgovarajućim institucijama u oblasti empirijskih istraživanja i naučnoistraživačkih projekata.
  6. Obavljaju drugi poslovi i zadaci povereni od strane Odseka za sociologiju, Filozofskog fakulteta ili Univerziteta u Novom Sadu.

Koordinator Centra je docent dr Aleksandar Tomašević.

Saradnici centra

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.