dr Žolt Lazar

Žolt Lazar (1961) Novi Sad, doktor socioloških nauka i magistar političkih nauka) je redovni profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Autor je četiri monografije i preko pedeset naučnih radova i uredio je tri zbornika (o istražovanju publike novosadskog Exit festivala, multikulturalnosti i regionalizaciji Vojvodine). Bavi se istraživanjima problema kulture, religije i umetnosti. Član je Američke antropološke asocijacije (American Anthropological Association) i Srpskog sociološkog društva. Bio je (2009-12) glavni urednik naučnog časopisa Sociološki pregled (Beograd).

Kontakt:

zolt.lazar@ff.uns.ac.rs