dr Vladan Vidicki

dr Vladan Vidicki, (1991) je docent na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2023. godine. Polje njegovog naučnog interesovanja jeste ekonomska sociologija u okviru koje se posebno bavi istraživanjem preduzetništva i nekih njegovih modaliteta poput imigrantskog i etničkog, kao i socijalnog preduzetništva. Takođe, zainteresovan je i za probleme rada, organizacije rada, menadžmenta i marketinga. Autor je više naučnih radova i učestvovao je kao član projektnog tima na jednom domaćem i jednom međunarodnom naučno-istraživačkom projektu.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.