dr Milena Kojić

Milena Kojić (Novi Sad, 1992). Asistentkinja na Od­se­ku za so­ci­o­logi­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du. Na FF UNS di­plo­mi­ra­la 2014. go­di­ne, od­bra­ni­la diplomski-ma­ster rad 2015. godine („Društvene funkcije poverenja”). Odbranila je doktorku disertacija („Smeh i humor iz perspektive figuracijske sociologije Norberta Elijasa“) oktobra 2023. godine.

Angažovana je na predmetima: So­ci­o­lo­gi­ja po­ro­di­ce, Socijalna patologija, Istorijska sociologija, Sociologija društvenog razvoja, Sociologija društvenih sistema, Sociologija komunikacija, Teorije antike i srednjeg veka, Društvene teorije novog veka, Kvalitativni metod u sociologiji, Tehnika pisanja naučnog rada, Obrazovanje za ljudska prava i demokratiju. (Ko)autor je oko 10 naučnih radova objavljenih u časopisima od nacionalnog značaja. Angažovana je na naučnom projektu finansiranom od strane MPNTR RS.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.