dr Marica Šljukić

MARICA ŠLJUKIĆ, doktor socioloških nauka, u zvanju docenta. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu zaposlena je od 2002. godine. Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata kao član projektnog tima. Bavi se sociološkim istraživanjima u oblasti Sociologije rada, Sociologije organizacije i Sociologije sela. Autorka (i koautorka) je većeg broja tekstova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Monografije: Žene u zagrljaju diskriminacije (2011, u koautorstvu sa Božom Miloševićem i Tijanom Vučević), Novi Sad: OLD Commerce. Zemlja i ljudi (2012, u koautorstvu sa Srđanom Šljukićem), Novi Sad: Mediteran Publishing.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.