dr Ana Pajvančić Cizelj

Ana Pajvančić – Cizelj je docentkinja na Odseku za socologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Koordinatorka Centra za sociološka istraživanja. Bavi se istraživanjima u oblasti sociologije grada, sociologije okruženja i sociologije roda. Ima obimno iskustvo u socio-prostornim, socio-ekološkim i rodnim istraživanjima, posebno sa kvalitativnom metodologijom. Objavila je dve monografije i više radova u ovim oblastima. Članica je Srpskog sociološkog društva (aktivna u sekciji za Feminisička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta) i Internacionalne sociološke asocijacije (aktivna u sekciji za Sociologiju urbanog i regionalnog razvoja i sekciji Žene u društvu).

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.