dr Ana Bilinović Rajačić

ANA BI­LI­NO­VIĆ RAJAČIĆ (Be­o­grad, 1983) je docent na Od­se­ku za so­ci­o­logi­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du. Na FF UNS di­plo­mi­ra­la je 2008. go­di­ne („Do­pri­no­si evo­lu­ci­o­ne te­o­ri­je pro­u­ča­va­nju po­ro­di­ce”),od­bra­ni­la ma­ster rad 2010. godine („Te­o­rij­ski kon­cep­ti poro­dič­ne po­li­ti­ke kao osno­va za stra­te­ško re­ša­va­nje po­ro­dič­nih pro­ble­ma u sa­vre­me­nim vi­so­ko-in­du­stri­ja­li­zo­va­nim dru­štvi­ma”), a doktorirala 2016. godine ( „Uticaj asistirane reprodukcije na redefinisanje socioloških pojmova porodice i roditeljstva”). Na FF UNS zaposlena je od 2010. godine. Angažovana je na predmetima: So­ci­o­lo­gi­ja po­ro­di­ce, Uvod u antropologiju, So­ci­o­lo­gi­ja na­u­ke i Socijalna politika. (Ko)autor je oko 30 naučnih radova objavljenih u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Angažovana je na nekoliko naučnih projekata finansiranih od strane PSNTR APV i MPNTR RS.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.