PROJEKTI

„Formiranje manjinskog identiteta žena u Vojvodini“

Projekat pod nazivom „Formiranje manjinskog identiteta žena u Vojvodini“ sprovešće gostujuća istraživačica u Centru, dr Karolina Lendak – Kabok pod mentorstvom profesora Žolta Lazara. Projekat ima za cilj sistematsku analizu uticaja koji doprinose formiranju etničkog manjinskog identiteta žena u Vojvodini. Istraživačica će ispitati, na koji način su devedesete godine 20. veka uticale na formiranje identiteta pripadnika/ca manjinske zajednice sa posebnim osvrtom na rodne razlike. Inter-generacijski prenos etničkog i kulturnog identiteta se često smatra ženskim zadatkom i to pretežno kroz ulogu majčinstva, te je sekundarni cilj je da se osvetli uloga majki iz manjinskih zajednica u današnjem društvu, kada je reč o očuvanju etničkog identiteta i prenošenju njegovih odlika na mlade generacije, te da se uporedi sa ulogom očeva o datom pitanju. Analizu istraživačica ograničava na pripadnike/ce etničkih manjina, rođenih u periodu 1980-1990. u Vojvodini, sa posebnim osvrtom na ulogu žena iz pomenutih zajednica u očuvanju manjinskog identiteta. Istraživanje će biti sprovedeno pomoću polustrukturiranh intervjua. Upitnik sa pitanjima za usmeravanje toka intervjua će biti unapred formiran, sa velikom pažnjom i konsultacijom relevantne literature iz oblasti manjinskih studija i studija roda. U istraživanju će učestvovati barem 25 ispitanika/ca. Intervjui će biti sprovedeni kako sa ženama i muškarcima iz manjinskih zajednica. Ispitanici će biti identifikovani pomoću „snowball” metode. Intervjui će biti transkribovani, analizirani narativnom analizom i tekstovi će biti kodirani. Nakon kodiranja će se pristupiti detaljnoj analizi i kvantifikaciji kodova uz tablearni prikaz rezultata. U cilju što efikasnijeg rada će kvalitativna analiza biti rađena u softverskom paketu Atlas.ti.

Društveni i kulturni potencijali romske etničke zajednice u Srbiji

Centar za Sociološka istraživanja je tokom 2014. godine sproveo projekat u kom su se istraživali kulturni i socijalni potencijali romske zajednice. Istraživanjem je sprovedeno na uzorku od 1200 ispitanika. Njegovi rezultati služili su unapređenju osnove za planiranje i projektovanje nacionalnih i lokalnih politika inkluzije Roma, ali su doprineli i preispitivanju stavova –pretežno negativnih –o socijalnom kapitalu Roma. U istraživanju su učestvovali istraživači sa tri Univerziteta a projektom je rukovodila dr Valentina Sokolovska. Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.

Rezultati projekta:

Prezentacija rezultata

DRUŠTVENI i kulturni potencijal Roma u Srbiji

 

Društveni akteri u zaštiti graditeljskog nasleđa: Sociološka studija za potrebe izrade menadžment plana Petrovaradinske tvrđave

Centar za sociološka istraživanja bio je tokom novembra i decembra 2015. godine nosilac (pod)projekta  “Društveni akteri u zaštiti graditeljskog nasleđa: Sociološka studija za potrebe izrade menadžment plana Petrovaradinske tvrđave” – dela obimnijeg projekta „Izrada Menadžment plana Petrovaradinske tvrđave“ koji sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada uz finansijsku podršku Ministarstva za kulturu i informisanje i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.  (Pod) projektom rukovodila je  dr Ana Pajvančić – Cizelj a u njemu su učestvovali i studenti četvrte godine sociologije, kao anketari. Veliki doprinos planiranju projekta dao je pokojni profesor Ljubinko Pušić. U okviru Centra realizovane su sledeće aktivnosti:

  • Izrada instrumenta i uzorka za sociološko istraživanje socio-prostornih potreba stanovnika Novog Sada vezanih za Petrovaradinsku Tvrđavu;
  • Obuka anketara (studenata Odseka za sociologiju) koji su anketirali stanovnike Novog Sada i Podgrađa, na ukupnom uzorku od 500 ispitanika;
  • Organizacija i koordinacija terenskog istraživanja