PROJEKTI

Društveni i kulturni potencijali romske etničke zajednice u Srbiji

Centar za Sociološka istraživanja je tokom 2014. godine sproveo projekat u kom su se istraživali kulturni i socijalni potencijali romske zajednice. Istraživanjem je sprovedeno na uzorku od 1200 ispitanika. Njegovi rezultati služili su unapređenju osnove za planiranje i projektovanje nacionalnih i lokalnih politika inkluzije Roma, ali su doprineli i preispitivanju stavova –pretežno negativnih –o socijalnom kapitalu Roma. U istraživanju su učestvovali istraživači sa tri Univerziteta a projektom je rukovodila dr Valentina Sokolovska. Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.

Rezultati projekta:

Prezentacija rezultata

DRUŠTVENI i kulturni potencijal Roma u Srbiji

 

Društveni akteri u zaštiti graditeljskog nasleđa: Sociološka studija za potrebe izrade menadžment plana Petrovaradinske tvrđave

Centar za sociološka istraživanja bio je tokom novembra i decembra 2015. godine nosilac (pod)projekta  “Društveni akteri u zaštiti graditeljskog nasleđa: Sociološka studija za potrebe izrade menadžment plana Petrovaradinske tvrđave” – dela obimnijeg projekta „Izrada Menadžment plana Petrovaradinske tvrđave“ koji sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada uz finansijsku podršku Ministarstva za kulturu i informisanje i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.  (Pod) projektom rukovodila je  dr Ana Pajvančić – Cizelj a u njemu su učestvovali i studenti četvrte godine sociologije, kao anketari. Veliki doprinos planiranju projekta dao je pokojni profesor Ljubinko Pušić. U okviru Centra realizovane su sledeće aktivnosti:

  • Izrada instrumenta i uzorka za sociološko istraživanje socio-prostornih potreba stanovnika Novog Sada vezanih za Petrovaradinsku Tvrđavu;
  • Obuka anketara (studenata Odseka za sociologiju) koji su anketirali stanovnike Novog Sada i Podgrađa, na ukupnom uzorku od 500 ispitanika;
  • Organizacija i koordinacija terenskog istraživanja.