Međunarodni naučni skup: Postsocijalistička transformacija grada / International conference: Post-socialist transformation of the city


Međunarodni naučni skup  Postsocijalistička transformacija grada

Filozofski fakultet u Novom Sadu

12 – 13. novembar 2019.Tematske oblasti skupa

 • Dometi koncepta „postsocijalističkog grada“
 • Gradovi Zapadnog Balkana: Nametnuna odrednica ili suštinsko obeležje?
 • Postjugoslovenska proizvodnja prostora
 • Urbana kultura i identitet u postsocijalizmu
 • Urbana regeneracija / džentrifikacija
 • Globalizacija postsocijalističkog grada
 • Gradovi između postsocijalizma i neoliberalizma
 • Ekonomski procesi postsocijalističkog grada
 • Demografski procesi u postsocijalističkom gradu
 • Urbana morfologija postsocijalizma
 • Urbani turizam i nasleđe socijalizma
 • Urbani pokreti i politika u postsocijalističkom gradu
 • Akteri urbane transformacije
 • Svakodnevni život i diverzitet u postsocijalističkom gradu
 • Socio-ekološki problemi
 • Urbano/ruralni odnosi kao specifičnost postsocijalističkih društava

Informacije o registraciji i plaćanju (za učesnike iz Srbije)

Kotizacija iznosi 5000 dinara. Rok za plaćanje kotizacije, odnosno registraciju je 20.09.2019. Ukoliko se učesnici ne registruju do tog datuma, smatraće se da su odustali od učešća na konferenciji.

Svaki učesnik konferencije, nezavisno od toga da li je autor ili jedan od koautora prihvaćenog apstrakta, mora izvršiti registraciju.

Kotizaciju možete platiti uplatom pomenutog iznosa putem opšte uplatnice koja mora sadržati sledeće podatke:

Prezime, ime i adresa učesnika konferencije

Svrha uplate: Kotizacija za međunarodni naučni skup PSTG

Primalac: Filozofski fakultet Novi Sad Odsek za sociologiju

 Dr Zorana Đinđića 1 21000 Novi Sad

Broj žiro-računa: 840-1712666-26

Model i poziv na broj: 97 428004782

Nisu potrebni nikakvi dalji koraci. Bićete blagovremeno obavešteni o radnom programu skupa i o drugim informacijama (predlozi smeštaja, uputstva za dolazak do Filozofskog fakulteta i sl.)Registration and Payment Info (for international participants)

Regitration fee is 50 EUR.

Registration deadline is September 20th 2019.

Each conference participant has to be registered before attending the conference.

International payment instructions can be found here.

No further registration steps are neccesary. You will be timely informed about all further details about the conference (working programme, accommodation suggestions, travel info).

Važne informacije

Rok za slanje apstrakata: 1. jun 2019. godine

Apstrakte, pisane na engleskom i srpskom (odnosno jednom od jezika u regionu – hrvatskom, makedonskom, bosanskom/bošnjačkom, slovenačkom, itd.) dužine do 250 reči, sa jasno naznačenim predmetom, hipotezama, metodama i osnovnim nalazima istraživanja, sa najviše 5 ključnih reči, potrebno je poslati na pstg@ff.uns.ac.rs do 1. juna 2019. Uz apstrakt dostaviti imena, prezimena i afilijacije svih autora/koautora kao i kratku biografiju.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakata: 15. jun 2019. godine

Autori će do 15. juna biti obavešteni o tome da li je njihov rad prihvaćen za izlaganje na skupu. Prihvaćeni apstrakti biće objavljeni u štampanoj knjizi apstrakata pre konferencije.

Kotizacija: 5.000 dinara za učesnike iz Srbije i 50 eura za učesnike iz inostranstva. U cenu kotizacije uključeni su radni materijali, osveženje tokom skupa i jedna zajednička večera. Nekoliko mesta ostavljeno je za mlade istraživače koji nisu zaposleni i koji mogu aplicirati da budu oslobođeni kotizacije. Organizatori nisu u mogućnosti da snose troškove putovanja i smeštaja za učesnike.


Pozivno pismo / Call for papers


Lokacija