msr Vladan Vidicki

Vladan Vidicki, (1991) student je završne godine doktorskih studija i asistent na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Polje njegovog naučnog interesovanja jeste ekonomska sociologija u okviru koje se posebno bavi istraživanjem preduzetništva i nekih njegovih modaliteta poput imigrantskog i etničkog, kao i socijalnog preduzetništva. Takođe, zainteresovan je i za probleme rada, organizacije rada, menadžmenta i marketinga. Autor je više naučnih radova i učestvovao je kao član projektnog tima na jednom domaćem i jednom međunarodnom naučno-istraživačkom projektu.